• article
 • article
 • article

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์รวมข้อมูลเผยแพร่ ข่าวสาร GCH & GCSh และความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน

 • Day 2 (24 ม.ค. 67) การเสริมสร้างองค์ความรู้โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • Day 1 (23 ม.ค. 67) การเสริมสร้างองค์ความรู้โรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • Day 2 (18 ม.ค. 67) (การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

 • Day 1 (17 ม.ค. 67) (การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

 • Day 1 (11 ม.ค. 67) (ท้าทายของเสียทางการแพทย์) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

 • Day 2 (12 ม.ค. 67) (ท้าทายของเสียทางการแพทย์) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

 • Day 1 (28 พ.ย. 66) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทีมผู้ตรวจประเมิน รพ.สต. งปม. 2567

 • Day 2 (29 พ.ย.66) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทีมผู้ตรวจประเมิน รพ.สต งปม. 2567

 • Day 1 (13 พ.ย. 66) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทีมผู้ตรวจประเมิน GCHC รพ. ปีงบประมาณ 2567

 • Day 2 (14 พ.ย. 66) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทีมผู้ตรวจประเมิน สำหรับ รพ. งปม. 2567

 • Day 3 (15 พ.ย. 66) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทีมผู้ตรวจประเมิน รพ. งปม. 2567

 • Bird's eye view EP 275 โรงพยาบาลขนอม ต้นแบบ GREEN&CLEAN HOSPITAL CHALLENGE REGION11

 • การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

 • Green & Clean Hospital I มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช I รายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า EP23

 • พิธีมอบรางวัล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus

 • GREEN & CLEAN Hospital (โรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข)

QuizMaker